Sargytlar gelýär, aýlyk çykyş başga bir rekord goýýar, ussahanany ýygnamak baýramçylyk dabarasyny geçirýär

2020-nji ýylda haryt dolanyşygynda 200% -den gowrak ösüş gazanylandan soň, 2021-nji ýyldaky işler we işler garaşylşy ýaly birneme çaltlaşdy.Noýabr aýynyň ahyryna, bu ýyl geçen ýylky önümçilik ýyllaryndan has ýokary boldy.2021-nji ýylyň soňky aýyna girenimizde önüm sargytlary yzly-yzyna gelýär we kärdeşler ýokary höwesli we gujurly.

2021-nji ýylda dünýädäki epidemiýa ýagdaýyny öňünden aýdyp bolmaýar we öňünden aýdyp bolmaýar.Şeýle-de bolsa, içerki epidemiýanyň öňüni almak boýunça ajaýyp işler sebäpli epidemiýa netijeli gözegçilik edildi.Kompaniýanyň önümçilik işine täsir etmedi, ýöne söwdada birnäçe gezek ýeňilmegi sebäpli üznüksiz sargytlar getirildi.Baş ofisiň satuw işleri gowy netijeleri gazanmagy dowam etdirdi we kompaniýamyzyň önümçilik işleri hem tertipli we tertipli tamamlandy we önümçilikdäki tejribämizi jemläp, önümleriň işini we tehnologiýasyny kämilleşdirdik, we kompaniýanyň dolandyryşy barha ylmy we täsirli boldy.

1210 (1)

1210 (2)

1210 (7)
1210 (6)
1210 (3)
1210 (5)
1210 (8)
1210 (4)
1210 (7)
28

Iş wagty: 10-2021-nji dekabry